Podmínky ochrany osobních údajů / Privacy policy

Zásady práce s vašimi údaji 

Jsem Sabina Pjajková a provozuji e-shop na webových stránkách www.matkniv.com. Pro prodej zboží a poskytování služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.              Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, telefon, e-mail.

     Z jakého důvodu?

            Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. 

            Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

            Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 dny od naší poslední komunikace.

 

 Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail.

     Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

            Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

            Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

            Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

            Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@matkniv.com

 

II.            Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (ISOMA s.r.o., Magistrů 13, 140 00 Praha 4; PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany) 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.          Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@matkniv.com nebo zavolejte na tel. č. +420605780601.

IV.          Používání souborů cookies 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.            Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 21. 6. 2022

 


Principles of working with your data


My name is Sabina Pjajková and I run an e-shop on the website www.matkniv.com. We process certain personal data for the sale of goods and the provision of services and the operation of our website.

The processing of personal data is governed in particular by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC. personal data) ("GDPR")

I. Processing of personal data


Processing of personal data in case of using the contact form


If you request our products and services, we will work with your contact details, which you will provide to us, mainly via the inquiry form. They are: name, surname, telephone, e-mail.

For what reason?

We will contact you through them for further agreement regarding goods and services.

For what legal reason?

This is processing on the basis of Article 6 (1) (a). b) GDPR - negotiation of the contract, resp. take pre-contractual measures at your request.

How long will we process personal data?

If we do not establish further cooperation, we will process your data no later than 3 days from our last communication.

 

Processing of personal data in case of purchase

If you buy from us, we will work with the data you fill in. These are mainly billing information: name, surname, address, telephone and e-mail.

For what reason?

We need to process personal data in order to fulfill our contract - to deliver you our goods or services. We will also communicate with you via the contact details about the status of your order, or about complaints or your questions.

We will further process personal data in order to fulfill our obligations under our law (mainly for accounting and tax purposes, or for handling complaints and others).

For what legal reason do we process personal data?

This is processing on the basis of Article 6 (1) (a). b) GDPR - performance of the contract and Art. c) GDPR - fulfillment of our legal obligation.

How long will we process personal data?

For the duration of our service and then 10 years from the last provision of such service or delivery of goods.

 

Newsletters (business communications)

If you are a purchasing customer and you did not prohibit us from making a purchase, we will use your e-mail address to send us our news.

For what legal reason?

The provisions of Section 7, Paragraph 3 of Act No. 480/2004 Coll., On Certain Information Society Services, allow us to do this, if you did not prohibit us from making this purchase.

How long will we process personal data?

1 year since your last purchase. You can unsubscribe from the mailing at any time via e-mail or contact us by e-mail: info@matkniv.com

 

II. Who will get the data?


Your data will remain with us. Nevertheless, some companies or other people work for us who access the data because they help us with the operation of our e-shop. They are:

 • operator of the Shoptet e-shop platform (Shoptet a.s., with its registered office at Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Prague 6, IČ 289 35 675, the company is registered at the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 25 395)
 • companies involved in the dispatch of goods (ISOMA s.r.o., Magistrů 13, 140 00 Prague 4; PPL CZ s.r.o., K Borovém 99, Jažlovice, 251 01, Říčany)

We process personal data only in the territory of the European Union.

III. What else you should know


We do not have a designated data protection officer in our company.

In our company, there is no decision-making based on automatic processing or profiling.

If you have any questions about personal data, please contact us at info@matkniv.com or call +420605780601.

IV. Use of cookies


Cookies are text files containing a small amount of information that is downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then sent back to the website or other website that recognizes them each time they visit.

Cookies perform various tasks, such as enabling efficient navigation between websites, remembering your preferences and improving the overall user experience. They can also ensure that the ads displayed online are better suited to your person and your interests.

We use the following cookies on the website:

 • Necessary cookies: are needed to operate the website, for example, allow you to log in to secure parts of the site and other basic functionality of the site. This category of cookies cannot be disabled.
  Analytical / statistical cookies: they allow us, for example, to recognize and determine the number of visitors and to monitor how our visitors use the website. They help us improve the way the site works, for example, by allowing users to easily find what they're looking for. We only run these files with your prior consent.
 • Advertising cookies: are used to track preferences and allow you to display advertising and other content that best suits your interest and online behavior. We only run these files with your prior consent.
  Please note that third parties (including, for example, external service providers) may also use cookies and / or access data collected by cookies on the website.

You can find more information about cookies and their current list through individual internet browsers, most often in the Developer Tools item.

Consent can be expressed through a check box contained in the so-called cookie bar. You can also subsequently reject cookies in the settings of your internet browser, or you can set the use of only some of them.

You can find more information about cookie management in individual browsers at the following links:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles


V. Your rights in connection with the processing of personal data


The GDPR Regulation gives you, among other things, the right to contact us and want information about what we process your personal data, request access to this data from us and have it updated or corrected, or request processing restrictions, you can request a copy of processed personal data us in certain situations the deletion of personal data and in certain cases you have the right to their portability. Objection based on a legitimate interest may be objected to.

If you think that we are not handling the data correctly, you have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection, or to take your claims to court.

 

These conditions are effective from June 21, 2022

Back shopping