Obchodní podmínky / Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shopy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Sabina Pjajková se sídlem Nevšová 161, Slavičín, 76321 IČO 09266062 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Luhačovice, e-mail info@matkniv.com, telefonní číslo 605 780 601. („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.matkniv.com.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.matkniv.com/obchodni-podminky/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. Obecná ustanovení a poučení
  • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
  • Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém a anglickém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“/“Add to chart“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“/“Order with obligation to pay“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“/“Order with obligation to pay“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 4. Uživatelský účet
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 5 let nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dní.
   2. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 14 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Doručení prostřednictvím dopravních společností PPL CZ, DHL;
  • Zboží je možné doručit v rámci České republiky a vybraných států EU.
  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši obvyklé. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
  • Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 • Dále máte právo na:
  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 1. odstoupení od smlouvy
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
  • Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 2. Řešení sporů se spotřebiteli
  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@matkniv.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Závěrečná ustanovení
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2023.


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:                   

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:                   

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.matkniv.com nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:


GENERAL BUSINESS TERMS and CONDITIONS for e-shops

These general terms and conditions ("Terms") of the company Sabina Pjajková with registered office at Nevšová 161, Slavičín, 76321 IČO 09266062 registered in the trade register kept at the Municipal Office of Luhačovice, e-mail info@matkniv.com , telephone number 605 780 601. (" We " or " Seller ") regulate the mutual rights and obligations of You, as buyers, and Us, as sellers, arising in connection with or on the basis of a purchase contract (“ Contract ”) concluded through the E-shop on the website www.matkniv.com.

All information on the processing of your personal data is contained in the Personal Data Processing Policy, which can be found here https://www.matkniv.com/obchodni-podminky/ .

The provisions of these Conditions are an integral part of the Agreement. The Agreement and Terms and Conditions are drawn up in the Czech language. We can unilaterally change or supplement the wording of the Terms and Conditions. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the Conditions.

As you probably know, we primarily communicate remotely. Therefore, even for our Agreement, means of remote communication are used, which allow us to reach an agreement without the simultaneous physical presence of Us and You, and the Agreement is thus concluded remotely in the E-shop environment, through the website interface ( " Web interface of the E-shop ").

If any part of the Terms and Conditions contradicts what we agreed upon together as part of the process of your purchase on Our E-shop, this specific agreement will take precedence over the Terms.

 1. SOME DEFINITIONS
  • Price is the financial amount you will pay for the Goods;
  • The shipping price is the financial amount that you will pay for the delivery of the Goods, including the price for its packaging;
  • The total price is the sum of the Price and the Shipping Price;
  • An invoice is a tax document issued in accordance with the Value Added Tax Act on the Total Price;
  • The order is your binding proposal to enter into a Contract for the purchase of Goods with Us;
  • A user account is an account established on the basis of the data provided by you, which enables the storage of entered data and the storage of the history of ordered Goods and concluded Contracts;
  • You are a person shopping at Our E-shop, referred to by law as a buyer;
  • Goods are everything you can buy in the E-shop.
 2. General provisions and instructions
  • The purchase of Goods is possible only through the web interface of the E-shop.
  • When purchasing Goods, it is your duty to provide us with all information correctly and truthfully. We will therefore consider the information you have provided Us in the Order to be correct and true.
  • On our E-shop, we also provide access to the evaluation of the Goods by other consumers. We ensure and check the authenticity of such reviews by linking the reviews to specific orders, so in the internal system we also see the linked order ID for each review, and thus we are able to verify and prove that the review comes from a real consumer.
 3. A CONCLUSION OF THE CONTRACT
  • It is possible to conclude a contract with Us in Czech and English.
  • The contract is concluded remotely via the E-shop, while the costs of using remote communication means are covered by you. However, these costs do not differ in any way from the basic rate that you pay for the use of these resources (that is, especially for Internet access), so you do not have to expect any additional costs charged by Us beyond the Total Price. By sending the Order, you agree that we use the means of remote communication.
  • In order for us to conclude the Agreement, you need to create an Order on the E-shop. This proposal must include the following information:
   1. Information about the purchased Goods (in the E-shop, you mark the Goods you are interested in purchasing with the button "Add to basket"/" Add to chart");
   2. Information on the Price, Shipping Price, method of payment of the Total Price and required method of delivery of the Goods; this information will be entered as part of the creation of the Order within the user environment of the E-shop, while information on the Price, Shipping Price and Total Price will be entered automatically on the basis of the Goods selected by you, the method of delivery and payment;
   3. Your identification and contact information used to enable us to deliver the Goods, in particular name, surname, delivery address, telephone number and email address.
  • During the creation of the Order, he can change and check the data until its completion. After performing the check by pressing the "Order with payment obligation"/" Order " button with obligation to pay " You complete the order. However, before pressing the button, you must confirm your familiarity with and agreement with these Terms and Conditions, otherwise it will not be possible to complete the Order. The check box is used for confirmation and consent . After pressing the button "Order with obligation to pay"/" Order with obligation to pay ", all the filled-in information will be sent directly to Us.
  • We will confirm your Order as soon as possible after it has been delivered to Us with a message sent to your e-mail address entered in the Order. The confirmation will include a summary of the Order and these Terms in the form of an e-mail message attachment. The terms and conditions in the version effective on the date of the Order, i.e. in the version attached as an attachment to the confirmation e-mail message, form an integral part of the Agreement. By confirming the Order, the Contract between Us and You is concluded.
  • There may also be cases when we will not be able to confirm your Order. These are especially situations where the Goods are not available or cases where you order a larger number of Goods than is allowed on our part. However, we will always provide you with information on the maximum number of Goods in advance within the E-shop, so it should not be surprising to you. In the event that there is any reason why we cannot confirm the Order, we will contact you and send you an offer to conclude the Contract in an amended form compared to the Order. In such a case, the contract is concluded when you confirm Our offer.
  • In the event that an obviously incorrect Price is stated in the E-shop or in the Order, we are not obliged to deliver the Goods to you at this Price, even if you have received confirmation of the Order and therefore concluded the Contract. In such a situation, we will contact you immediately and send you an offer to conclude a new Contract in an amended form compared to the Order. In such a case, the new Contract is concluded at the moment when you confirm Our offer. An obvious error in the Price is considered to be, for example, a situation where the Price does not correspond to the usual price at other sellers or a figure is missing or missing.
  • In the event that the Contract is concluded, you are obligated to pay the Total Price.
  • If you have set up a User Account, you can place an Order through it. Even in such a case, however, you are obliged to check the correctness, truthfulness and completeness of the pre-filled data. However, the method of creating an Order is the same as in the case of a buyer without a User Account, but the advantage is that you do not need to repeatedly fill in your identification data.
 4. User account
  • Based on your registration in the E-shop, you can access your User account.
  • When registering a User Account, it is your duty to enter all data correctly and truthfully and to update them in the event of a change.
  • Access to the User account is secured by a username and password. It is your duty to maintain confidentiality regarding these access codes and not to provide this data to anyone. In the event that they are misused, we bear no responsibility.
  • The user account is personal, and you are therefore not authorized to allow third parties to use it.
  • your User Account, especially if you do not use it for more than 5 years, or if you violate your obligations under the Agreement.
  • The user account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment.
 5. PRICING AND PAYMENT TERMS, RESERVATION OF TITLE
  • The price is always stated within the E-shop, in the draft Order and, of course, in the Contract. In the event of a discrepancy between the Price specified for the Goods in the E-shop and the Price specified in the draft Order, the Price specified in the draft Order shall apply, which will always be identical to the price in the Contract. As part of the draft Order, the Price for shipping, or the conditions under which shipping is free, is also indicated.
  • The total price is stated including VAT, including all fees established by law.
  • We will require you to pay the Total Price after concluding the Contract and before handing over the Goods. You can pay the Total Price in the following ways:
   1. Bank transfer. We will send you payment information as part of the Order confirmation. In case of payment by bank transfer, the Total price is payable within 7 days.
   2. Cash on delivery. In such a case, payment will be made upon delivery of the Goods as opposed to delivery of the Goods. In the case of payment by cash on delivery, the Total price is payable upon receipt of the Goods.
  • The invoice will be issued in electronic form after payment of the Total Price and will be sent to your e-mail address.
  • Ownership of the Goods is transferred to you only after you pay the Total Price and take delivery of the Goods. In the case of payment by bank transfer, the Total price is paid by crediting to Our account, in other cases it is paid at the time of payment.
 6. DELIVERY OF GOODS, PASSING OF RISK OF DAMAGE TO THINGS
  • The goods will be delivered to you by the 14th at the latest d in the way of your choice, while you can choose from the following options:
   1. Delivery via transport companies PPL CZ, DHL;
  • The goods can be delivered within the Czech Republic and selected EU countries.
  • The delivery time of the Goods always depends on its availability and on the chosen method of delivery and payment. The expected delivery time of the Goods will be communicated to you in the Order confirmation. The time stated in these Terms is indicative only and may differ from the actual delivery time. In the case of personal collection at the establishment, we will always inform you about the possibility of picking up the Goods via e-mail.
  • After taking over the Goods from the carrier, it is your duty to check the integrity of the packaging of the Goods and, in the event of any defects, to notify the carrier and Us immediately of this fact. In the event that there is a defect in the packaging that indicates unauthorized handling and entry into the shipment, it is not your duty to accept the Goods from the carrier.
  • In the event that you breach your obligation to take over the Goods, with the exception of cases according to Article 4 of the Terms and Conditions, this does not result in a breach of Our obligation to deliver the Goods to you. At the same time, the fact that you do not accept the Goods is not a withdrawal from the Contract between Us and You. However, in such a case, we have the right to withdraw from the Contract due to your substantial breach of the Contract, or to store the Goods, for which we are entitled to payment in the usual amount from you. If we decide to withdraw from the Agreement, the withdrawal is effective on the day we deliver this withdrawal to you. Withdrawal from the Contract does not affect the right to reimbursement of the price for transport, or the right to compensation for damage, if it has arisen.
  • If, for reasons arising on your part, the Goods are delivered repeatedly or in a different way than was agreed upon in the Contract, it is your duty to compensate Us for the costs associated with this repeated delivery. We will send you the payment details for paying these costs to your e-mail address specified in the Contract and they are due 14 days after the e-mail is delivered.
  • Dangerous damage to the Goods passes to you at the moment you take them over. In the event that you do not take over the Goods, with the exception of the cases according to Article 4 of the Terms and Conditions, the risk of damage to the Goods passes to you at the moment when you had the opportunity to take them over, but for reasons on your part you did not take them over. The transfer of the risk of damage to the Goods means that from this moment you bear all the consequences associated with the loss, destruction, damage or any deterioration of the Goods.
  • In the event that the Goods were not listed as in stock in the E-shop and an approximate time of availability was indicated, we will always inform you in the event of:
   1. extraordinary interruption of the production of the Goods, whereby we will always inform you of the new expected time of availability or information that it will not be possible to deliver the Goods;
   2. delay in the delivery of Goods from Our supplier, while we will always inform you of the new expected delivery time.
 1. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE
  • We guarantee that at the time of the transfer of the risk of damage to the Goods according to Article 7 of the Terms and Conditions, the Goods are free of defects, especially if the Goods:
   1. corresponds to the agreed description, type and quantity, as well as quality, functionality, compatibility, interoperability and other agreed characteristics;
   2. is suitable for the purpose for which you require it and to which we agree;
   3. is supplied with the agreed accessories and instructions for use, including assembly or installation instructions;
   4. is suitable for the purpose for which Goods of this kind are usually used;
   5. quantity, quality and other properties, including durability, functionality, compatibility and safety, correspond to the usual properties of Goods of the same type that you can reasonably expect, also with regard to public statements made by us or another person in the same contractual chain, in particular by advertising or labeling;
   6. is supplied with accessories, including packaging, assembly instructions and other instructions for use that you can reasonably expect; and
   7. corresponds to the quality or execution of the sample or template that was provided to you before the conclusion of the contract.
  • Rights and obligations regarding rights from defective performance are governed by relevant generally binding legal regulations (in particular the provisions of § 2099 to 2117 and § 2161 to 2174b of the Civil Code and Act No. 634/1992 , on consumer protection, as amended).
  • In the event that the Goods have a defect, i.e. especially if any of the conditions according to Article 1 are not met , you can notify Us of such a defect and exercise your rights from defective performance (i.e. complain about the Goods) by sending an e-mail or letter to Our addresses listed in Our identification data. For complaints, you can also use the sample form provided by Us, which forms Appendix No. 1 of the Terms and Conditions. In exercising the right from defective performance, you must choose how you want to resolve the defect, and you cannot subsequently change this choice without Our consent. We will handle the claim in accordance with the right you have asserted from defective performance.
  • If the Goods are defective, you have the following rights:
   1. to remove the defect by delivering a new Product without a defect, or by delivering a missing part of the Product; or
   2. to remove the defect by repairing the Goods,

unless the chosen method of removing the defect is impossible or disproportionately expensive compared to the second method, which is assessed in particular with regard to the importance of the defect, the value that the Goods would have without the defect, and whether the defect can be removed by the second method without significant difficulties for your.

 • We are entitled to refuse to remove the defect if it is impossible or disproportionately expensive, especially with regard to the importance of the defect and the value that the Goods would have without the defect.
 • You also have the right to:
  1. a reasonable discount from the Price; or
  2. withdrawal from the Agreement,

if:

 1. we refuse to remove the defect or do not remove it in accordance with legal regulations;
 2. the defect manifests itself repeatedly,
 3. the defect is a material breach of the Contract; or
 4. it is apparent from our statement or from the circumstances that the defect will not be rectified within a reasonable time or without considerable difficulty to you.
 • The right to withdraw from the Contract does not apply if the defect in the Goods is insignificant.
 • In the event that you have caused the defect in the Goods yourself, you do not have rights from defective performance.
 • A defect in the Goods is not wear and tear of the Goods caused by its usual use or, in the case of used Goods, wear corresponding to the extent of its previous use.
 • When making a complaint, we will issue you a written confirmation, which will state:
  1. the date you made the claim;
  2. what is the content of the complaint;
  3. what method of handling the claim you require;
  4. Your contact details for the purpose of providing information about handling the claim.
 • If we do not agree on a longer period, within 30 days of receiving the complaint, we will remove the defects and provide you with information about handling the complaint at the specified contact details. If this period expires in vain, you can withdraw from the Contract or demand a reasonable discount.
 • We will inform you about the handling of the complaint by e-mail and we will issue you a confirmation of the date and method of handling the complaint. If the complaint is justified, you are entitled to compensation for the costs incurred. You are required to prove these costs, e.g. with receipts or receipts for the price of transport. In the event that the defect has been rectified by the delivery of new Goods, it is your duty to return the original Goods to Us, but the costs of this return shall be covered by Us.
 • If you are an entrepreneur, it is your duty to report and complain about the defect without undue delay after you have been able to discover it, but no later than three days after receiving the Goods.
 • If you are a consumer, you have the right to assert rights from defective performance in the case of a defect that occurs in the Consumer Goods within a period of 24 months from the receipt of the Goods.
 1. withdrawal from the contract
  • Withdrawal from the Agreement, i.e. the termination of the contractual relationship between Us and You from its inception, may occur for the reasons and methods specified in this article, or in other provisions of the Terms and Conditions, in which the possibility of withdrawal is explicitly stated.
  • If you are a consumer, i.e. a person purchasing Goods outside the scope of your business activity, you have the right to withdraw from the Contract without giving a reason within 14 days from the date of conclusion of the Contract, or if it is a purchase of goods, then within fourteen days of its receipt. In the event that we have concluded a Contract, the subject of which is several pieces of Goods or the delivery of several parts of the Goods, this period begins to run only on the day of delivery of the last piece or part of the Goods, and in the event that we have concluded a Contract on the basis of which we will deliver the Goods to you regularly and repeatedly, begins to run on the date of delivery of the first delivery.
  • You may withdraw from the Agreement by any demonstrable means (in particular by sending an e-mail or a letter to Our addresses listed in Our identification data). For withdrawal, you can also use the sample form provided by Us, which forms Appendix No. 2 of the Terms and Conditions.
  • Even as a consumer, however, you cannot withdraw from the Contract in cases where the subject of the Contract is the fulfillment specified in Section 1837 of the Civil Code.
  • withdrawal period according to Article 2 of the Terms and Conditions is considered to have been observed if you send Us a notification that you are withdrawing from the Agreement during this period.
  • In case of withdrawal from the Contract according to Article 2 of the Terms and Conditions, you are obliged to send the Goods to Us within 14 days of withdrawal and bear the costs associated with returning the goods to Us. On the other hand, you are entitled to a refund of the shipping price, but only in the amount corresponding to the cheapest method of delivery of the Goods offered by us for the delivery of the Goods. In the event of withdrawal on the grounds that We violate the concluded Agreement, we also pay the costs associated with returning the goods to Us, but again only up to the amount of the shipping price corresponding to the cheapest method of delivery of the Goods offered by us at the time of delivery of the Goods.
  • In the event of withdrawal from the Contract, the Price will be returned to you within 14 days from the effective date of withdrawal to the account from which it was credited, or to the account selected for withdrawal from the Contract. However, the amount will not be refunded until We receive the Goods or You prove to Us that they have been sent back to Us. Please return the goods to us clean, if possible including the original packaging.
  • In the event of withdrawal from the Contract according to Article 2 of the Terms, however, you are responsible to us for the reduction in the value of the Goods, which occurred as a result of handling these goods in a manner other than what is necessary for you to familiarize yourself with the nature, properties and functionality of the Goods, i.e. the way in which you would get to know the Goods in a brick-and-mortar store. In the event that we have not yet returned the Prize to you, we are entitled to offset the cost claim against your claim for the return of the Prize.
  • We are entitled to withdraw from the Contract at any time before we deliver the Goods to you, if there are objective reasons why it is not possible to deliver the Goods (in particular, reasons on the part of third parties or reasons based on the nature of the Goods), even before the expiry of the period specified in Art. 9 . Condition. We may also withdraw from the Agreement if it is apparent that you have intentionally provided incorrect information in the Order. In the event that you purchase goods as part of your business activity, i.e. as an entrepreneur, we are entitled to withdraw from the Contract at any time, even without giving a reason.
 2. Resolution of disputes with consumers
  • In relation to the buyer, we are not bound by any codes of conduct within the meaning of § 1826 paragraph 1 letter e) Civil Code.
  • We handle consumer complaints via the electronic address info@matkniv.com. We will send information about handling the complaint to the buyer's email address.
  • The out-of-court settlement of consumer disputes arising from the Agreement is the responsibility of the Czech Trade Inspection, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID number: 000 20 869, internet address: http://www.coi.cz . The online dispute resolution platform located at the Internet address http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer, who is a consumer, from a purchase contract concluded by electronic means.
  • European Consumer Center Czech Republic, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point according to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 of May 2013, on the resolution of consumer disputes online and on the amendment of Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on the resolution of online consumer disputes).
 3. Final Provisions
  • If Our and Your legal relationship contains an international element (ie, for example, we will send goods outside the territory of the Czech Republic), the relationship will always be governed by the law of the Czech Republic. However, if you are a consumer, this agreement does not affect your rights arising from legal regulations.
  • We will deliver all written correspondence with you by electronic mail. Our email address is listed under Our Identification Data. We will deliver correspondence to your e-mail address specified in the Agreement, in the User Account or through which you contacted us.
  • The contract can only be changed based on our written agreement. However, we are entitled to change and supplement these Terms and Conditions, but this change will not affect already concluded Contracts, but only Contracts that will be concluded after the effective date of this change. We will send you information about the change to your e-mail address at least 14 days before the change takes effect. If we do not receive from you within 14 days of sending the information about the change the termination of the concluded Contract for regular and repeated deliveries of Goods, the new conditions become part of our Contract and will be applied to the next delivery of Goods following the effective date of the change. The notice period if you give notice is 2 months .
  • In the event of force majeure or events that cannot be foreseen (natural disaster, pandemic, operational breakdowns, subcontractor outages, etc.), we are not responsible for damage caused as a result of or in connection with cases of force majeure and if the state of force majeure lasts for a period longer than 10 days, We and You have the right to withdraw from the Contract.
  • The Annex to the Terms and Conditions contains a sample form for a complaint and a sample form for withdrawing from the Contract.
  • The contract, including the Terms and Conditions, is archived in electronic form with Us, but is not accessible to you. However, you will always receive these Terms and the confirmation of the Order with a summary of the Order by e-mail, and you will therefore always have access to the Agreement even without Our cooperation. We recommend always saving the Order confirmation and Terms.
  • These Terms and Conditions become effective on 1/1/2023.


 

Appendix No. 1 - Complaint form

Addressee:           

Making a complaint

Date of conclusion of the Agreement:

 

Name and surname:

 

Address:

 

Email address:

 

Goods being complained about:

 

Description of product defects:

 

Suggested way to handle the complaint:

 

At the same time, I request the issuance of a confirmation of the application of the complaint stating when I exercised this right, what the content of the complaint is, what method of handling the complaint I require, together with my contact details for the purpose of providing information about the handling of the complaint.

 

Date:

Signature:

Annex No. 2 - Form for withdrawing from the Contract

Addressee:           

I hereby declare that I withdraw from the Agreement:

Date of conclusion of the Agreement:

 

Name and surname:

 

Address:

 

Email address:

 

Specifications of the Goods covered by the Contract:

 

The way to return the funds received, or to indicate the bank account number:

 

 

If the buyer is a consumer, he has the right if he ordered the goods via the e-shop www.matkniv.com or another means of remote communication, apart from the cases specified in § 1837 of the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, withdraw from an already concluded purchase contract within 14 days from the date of conclusion of the contract, or if it is a purchase of goods, then within fourteen days of its receipt. In the case of a contract, the subject of which is several pieces of goods or the delivery of several parts of goods, this period begins to run only on the day of delivery of the last piece or part of goods, and in the case of a contract based on which the goods are to be delivered regularly and repeatedly, from the date of delivery of the first delivery .

The buyer shall notify the Company of this withdrawal in writing to the address of the Company's premises or electronically to the e-mail indicated on the sample form.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, he shall send or hand over the goods he received from the Company to the Company without undue delay, no later than 14 days after withdrawing from the purchase contract.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, the Company will return to him without undue delay, no later than 14 days from the withdrawal from the purchase contract, all funds (the purchase price of the delivered goods), including the delivery costs, which he received from him on the basis of the purchase contracts, in the same way. If the buyer has chosen a different method of delivery of the goods than the cheapest method offered by the Company, the Company will reimburse the buyer for the cost of delivery of the goods only in the amount corresponding to the cheapest method of delivery of the goods offered. The Company is not obliged to return the received funds to the buyer until the goods are received back or before the buyer proves that he sent the goods to the Company.

Date:

Signature:

Back shopping