Obchodní podmínky / Terms and conditions

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Sabina Pjajková se sídlem Nevšová 161, Slavičín, 76321,  IČO 09266062, e-mail info@matkniv.com, telefonní číslo +420605780601 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.matkniv.com

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. Obecná ustanovení a poučení
  • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

 

 • V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. K uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi dochází po manuálním potvrzení objednávky z naší strany, kdy zjistíme, zda máme objednané zboží skutečně skladem. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
 • V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 1. Uživatelský účet
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 2. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů.
   2. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Zboží Vám bude doručeno prostřednictvím dopravních společností PPL CZ, DHL;
  • Zboží je možné doručit v rámci Evropské Unie;
  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
  • V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
   1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
   2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
   3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
   4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
   5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
   6. není zatíženo právy třetích stran.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
   2. na odstranění vady opravou Zboží;
   3. na přiměřenou slevu z Ceny;
   4. na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
  2. na odstranění vady opravou Zboží;
  3. na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

 • V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
  1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
  3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
  4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
 • Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 • Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
  2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
  4. kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 1. odstoupení od smlouvy
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
   1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
   2. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
   3. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  • Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 2. Řešení sporů se spotřebiteli
  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@matkniv.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Závěrečná ustanovení
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 21.6.2022.


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti [BUDE DOPLNĚNO] („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:

 


 

These general terms and conditions (“Terms and Conditions”) of Sabina Pjajková with its registered office at Nevšová 161, Slavičín, 76321, ID number 09266062, e-mail info@matkniv.com , telephone number +420605780601 (“We” or “Seller”) are amended in accordance with Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (the “Civil Code”), the mutual rights and obligations of you, as buyers, and Us, as sellers, arising in connection with or on the basis of the purchase contracts (“Contract”) concluded through the E-shop on the website www.matkniv.com

All information about the processing of your personal data is contained in the Privacy Policy, which you will findhere.

The provisions of these Conditions are an integral part of the Agreement. The Agreement and the Terms and Conditions are drawn up in the Czech language. We may unilaterally change or supplement the wording of the Terms. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the Conditions.

As you know, we communicate primarily at a distance. Therefore, it also applies to our Agreement that means of distance communication are used, which allow us to agree without our current physical presence, and the Agreement is concluded in a remote manner in the E-shop environment, through the website interface ( "E-shop web interface").

If any part of the Terms contradicts what we have jointly agreed upon as part of your purchase process on our E-shop, this particular agreement will take precedence over the Terms.

 1. SOME DEFINITIONS
  • Priceis the financial amount you will pay for the Goods;
  • Price for transportis the financial amount you will pay for the delivery of the Goods, including the price for its packaging;
  • total priceis the sum of the Price and the Price for transport;
  • VATis value added tax according to valid legal regulations;
  • Invoiceis a tax document issued in accordance with the Value Added Tax Act for the Total Price;
  • Orderis your irrevocable proposal to enter into an Agreement for the purchase of Goods with Us;
  • User accountis an account established on the basis of data provided by you, which enables the storage of entered data and the storage of the history of the ordered Goods and concluded Contracts;
  • youyou are a person purchasing on our E-shop, referred to by law as the buyer;
  • Goodsis everything you can buy on the E-shop.
 2. General provisions and instructions
  • The purchase of the Goods is only possible via the web interface of the E-shop.
  • When purchasing the Goods, it is your duty to provide us with all information correctly and truthfully. We will therefore consider the information you provided to us when ordering the Goods to be correct and true.
 3. A CONCLUSION OF THE CONTRACT
  • The contract with Us can be concluded in Czech or English.
  • The contract is concluded remotely via the E-shop, while the costs of using means of distance communication are paid by you. However, these costs do not differ in any way from the basic rate you pay for the use of these funds (ie especially for internet access), so you do not have to expect any additional costs charged by Us beyond the Total Price. By sending the Order, you agree that we use means of distance communication.
  • In order to be able to conclude the Agreement, you need to create a draft Order on the E-shop. This proposal must include the following information:
   1. Information about the purchased Goods (in the E-shop you mark the Goods you are interested in purchasing with the "Add to cart" button);
   2. Information on the Price, the Price for transport, the method of payment of the Total Price and the required method of delivery of the Goods; this information will be entered within the creation of the Order proposal within the user environment of the E-shop, while information about the Price, the Price for transport and the Total Price will be provided automatically on the basis of your chosen Goods and the method of its delivery;
   3. Our identification and contact details used to enable us to deliver the Goods, in particular name, surname, delivery address, telephone number and e-mail address;

 

 • During the creation of the Order proposal, he may change and check the data until its creation. After checking, you will create an Order by pressing the "Order binding to payment" button. However, before pressing the button, you must confirm your acquaintance and agreement with these Conditions, otherwise it will not be possible to create an Order. Use the check box to confirm and agree. After pressing the "Order binding to payment" button, all completed information will be sent directly to Us.
 • We will confirm your Order as soon as possible after it is delivered to us by a message sent to your e-mail address entered in the Order. The confirmation will include a summary of the Order and these Conditions. The Agreement between us and you is concluded after the manual confirmation of the order by us, when we find out whether we actually have the ordered goods in stock. The Conditions as amended as of the date of the Order form an integral part of the Agreement.
 • There may also be cases where we will not be able to confirm your Order. These are mainly situations where the Goods are not available or cases where you order a larger number of Goods than is allowed by us. However, we will always provide you with information on the maximum number of Goods in advance within the E-shop and should therefore not be surprising to you. In the event that there is any reason why we cannot confirm the Order, we will contact you and send you an offer to conclude the Contract in an amended form compared to the Order. In such a case, the Contract is concluded when you confirm our offer.
 • In the event that a manifestly incorrect Price is stated in the E-shop or in the draft Order, we are not obliged to deliver the Goods to you for this Price even if you have received an order confirmation and the Contract has therefore been concluded. In such a situation, we will contact you immediately and send you an offer to conclude a new Contract in an amended form compared to the Order. In such a case, the New Agreement is concluded when you confirm our offer. In the event that you do not confirm our offer within 3 days of its sending, we are entitled to withdraw from the concluded Agreement. A obvious error in the Price is considered to be, for example, a situation where the Price does not correspond to the usual price at other sellers or a digit is missing or remaining.
 • In the event that the Contract is concluded, you are obliged to pay the Total Price.
 • If you have set up a User Account, you can place an Order through it. Even in this case, however, you are obliged to check the correctness, truthfulness and completeness of the pre-filled data. However, the method of creating an Order is the same as in the case of a buyer without a User Account, but the advantage is that there is no need to fill in your identification data repeatedly.
 • In some cases, we allow you to take advantage of a discount on the purchase of the Goods. In order to provide a discount, you must fill in the details of this discount in the pre-determined field within the Order proposal. If you do so, the Goods will be provided to you at a discount.
 1. User account
  • Based on your registration in the E-shop, you can access your User Account.
  • When registering a User Account, it is your responsibility to state all entered data correctly and truthfully and to update it in the event of a change.
  • Access to the User Account is secured by a username and password. It is your responsibility to maintain confidentiality and not provide this information to anyone. In the event of their misuse, we accept no responsibility for it.
  • The user account is personal and you are therefore not authorized to allow its use by third parties.
  • We may cancel your User Account, especially if you have not used it for more than 2 years or if you breach your obligations under the Agreement.
  • The user account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software.
 2. PRICE AND PAYMENT TERMS, RESERVATION OF OWNERSHIP RIGHT
  • The price is always stated in the E-shop, in the draft Order and, of course, in the Contract. In the event of a discrepancy between the Price stated for the Goods within the E-shop and the Price stated in the draft Order, the Price stated in the draft Order shall apply, which will always be the same as the price in the Contract. The draft Order also states the Price for transport, or the conditions when the transport is free.
  • The total price includes VAT, including all fees stipulated by law.
  • We will demand payment of the Total Price from you after concluding the Contract and before handing over the Goods. You can pay the total price in the following ways:
   1. Bank transfer. We will send you the information for making the payment as part of the Order confirmation. In the case of payment by bank transfer, the total price is payable within 7 days.
   2. Cash on delivery. In such a case, payment will be made upon delivery of the Goods against delivery of the Goods. In the case of cash on delivery, the Total Price is payable upon receipt of the Goods.
  • The invoice will be issued in electronic form after payment of the Total Price and will be sent to your e-mail address. The invoice will also be physically attached to the Goods and available in the User Account.
  • Ownership of the Goods passes to you only after you have paid the Total Price and taken over the Goods. In the case of payment by bank transfer, the Total Price is paid by crediting our account, in other cases it is paid at the time of payment.

 

 1. DELIVERY OF GOODS, TRANSFER OF DANGER TO DAMAGE
  • The goods will be delivered to you via the transport companies PPL CZ, DHL;
  • The goods can be delivered within the European Union;
  • Delivery time The goods always depend on their availability and on the chosen method of delivery and payment. The expected delivery time of the Goods will be communicated to you in the Order confirmation. The time stated on the E-shop is only indicative and may differ from the actual delivery time. In the case of personal collection at the establishment, we will always inform you about the possibility of collecting the Goods via e-mail.
  • After receiving the Goods from the carrier, it is your duty to check the integrity of the packaging of the Goods and in case of any defects to immediately notify the carrier and Us. In the event of a defect in the packaging, which indicates unauthorized handling and entry into the shipment, it is not your responsibility to take over the Goods from the carrier.
  • In the event that you violate your obligation to take over the Goods, except in cases under Art.4Conditions, this does not result in a breach of our obligation to deliver the Goods to you. At the same time, the fact that you do not accept the Goods is not a withdrawal from the Agreement between Us and you. In such a case, however, we have the right to withdraw from the Agreement due to your material breach of the Agreement. If we decide to exercise this right, the withdrawal is effective on the day we deliver this withdrawal. Withdrawal from the Contract does not affect the right to payment of the Price for transport, or the right to compensation for damage, if any.
  • If, for reasons arising on your part, the Goods are delivered repeatedly or in a manner other than agreed in the Contract, it is your obligation to reimburse Us for the costs associated with this repeated delivery. We will send payment details for the payment of these costs to your e-mail address specified in the Agreement and are due 14 days after delivery of the e-mail.
  • Dangerous damage to the Goods passes to you the moment you take it over. In the event that you do not take over the Goods, except in cases pursuant to Art.4Conditions, the risk of damage to the Goods passes to you at the moment when you had the opportunity to take it over, but for reasons on your part the takeover did not take place. The transfer of the risk of damage to the Goods means for you that from this moment you bear all the consequences associated with the loss, destruction, damage or any impairment of the Goods.
  • In the event that the Goods were not listed in the E-shop as in stock and the approximate availability time was stated, we will always inform you in the case of:
   1. extraordinary outage of production of the Goods, and we will always inform you of the new expected time of availability or information that it will not be possible to deliver the Goods;
   2. delay in delivery of Goods from our supplier, while we will always inform you of the new expected delivery time.
  • In the event that we are unable to deliver the Goods to you within 30 days of the expiration of the delivery time of the Goods specified in the Order confirmation, for any reason, We and you are entitled to withdraw from the Contract.
 2. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE
  • We guarantee that at the time of the transfer of the risk of damage to the Goods according to Art.7The Conditions are Goods without defects, especially that:
   1. has the characteristics that we have agreed with you, and if they have not been expressly agreed, then those that we have stated in the description of the Goods, or those that can be expected with regard to the nature of the Goods;
   2. is suitable for the purposes we have stated or for the purposes which are usual for Goods of this type;
   3. corresponds to the quality or design of the agreed sample, if the quality or design has been determined on the basis of the sample;
   4. is in appropriate quantity and weight;
   5. meets the legal requirements;
   6. is not encumbered by the rights of third parties.
  • Rights and obligations regarding rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (especially the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended). later regulations).
  • In the event that the Goods have a defect, ie especially if any of the conditions under Art.1, you can notify us of such a defect and exercise the rights arising from the defective performance (ie claim the Goods) by sending an e-mail or letter to our addresses listed with our identification data. For complaints, you can also use the sample form provided by Our side, which forms Annex No. 1 to the Conditions. In exercising the right from defective performance, it is necessary to choose how you want to resolve the defect, and you may not subsequently change this choice, except in the cases pursuant to Article 7.4, without Our consent. We will handle the complaint in accordance with the right you have exercised from the defective performance. In the event that you do not choose the solution of the defect, you have the rights specified in Article 7.5 even in situations where the defective performance was a material breach of the Contract.
  • If the defective performance is a material breach of the Agreement, you have the following rights:
   1. to eliminate the defect by delivery of new Goods without defects, or by delivery of the missing part of the Goods;
   2. to eliminate the defect by repairing the Goods;
   3. at a reasonable discount from the Price;
   4. to withdraw from the Agreement.

If you choose a solution under points a) or b) and We do not eliminate the defect within the reasonable period we have stated, or we inform you that we will not eliminate the defect at all in this way, you have the rights under points c) and d), even if you originally not requested in the complaint. At the same time, if you choose to rectify the defect by repairing the Goods and we find that the defect is irreparable, we will notify you and you can choose another method of rectifying the defect.

 • If the defective performance is a minor breach of the Contract, you have the following rights:
  1. to eliminate the defect by delivery of new Goods without defects, or by delivery of the missing part of the Goods;
  2. to eliminate the defect by repairing the Goods;
  3. at a reasonable discount from the Price.

However, if we do not eliminate the defect in time or refuse to eliminate the defect, you have the right to withdraw from the Agreement. You may also withdraw if you are unable to use the Goods properly due to the recurrence of defects after the repair of the Goods or in the event of a large number of defects of the Goods.

 • In the event of a material or non-material breach, you may not withdraw from the Contract or request delivery of a new item if you are unable to return the Goods in the condition in which you received them. However, this does not apply in the following cases:
  1. if the condition of the Goods has changed as a result of an inspection in order to detect a defect;
  2. if the Goods have been used before the defect is discovered;
  3. if the impossibility of returning the Goods in an unaltered state was not caused by your actions or your omissions,
  4. if, prior to the discovery of the defect, the Goods are sold, consumed or altered in normal use; however, if this has only occurred in part, it is your responsibility to return the portion of the Goods that is applicable and in such a case you will not be refunded the portion of the Prices corresponding to your benefit from the use of the portion of the Goods.
 • Within 3 days of receiving the complaint, we will confirm to your e-mail address that we received the complaint, when we received it and the expected duration of the complaint. We will handle the complaint without undue delay, but no later than within 30 days of receiving it. The deadline can be extended by mutual agreement. If the period expires in vain, you can withdraw from the Agreement.
 • We will inform you by e-mail about the settlement of the complaint. If the complaint is justified, you are entitled to reimbursement of expediently incurred costs. You are obliged to prove these costs, eg by receipts or receipts for the price of transport. In the event that the defect has been eliminated by delivery of new Goods, it is your duty to return the original Goods to Us, but we will bear the cost of such return.
 • If you are an entrepreneur, it is your duty to report and reprimand the defect without undue delay after you have been able to find it, but no later than within three days of receipt of the Goods.
 • If you are a consumer, you have the right to exercise the rights arising from defective performance in the event of a defect that occurs in the consumer Goods within 24 months of receipt of the Goods.
 • The provisions on the law of defects do not apply in the case of:
  1. Goods that are sold at a lower price, for a defect for which a lower price was agreed;
  2. wear and tear of the Goods caused by their normal use;
  3. the Goods used for a defect corresponding to the degree of use or wear and tear that the Goods had when you received it;
  4. when it follows from the nature of the Goods.
 1. withdrawal from the contract
  • Withdrawal from the Contract, ie the termination of the contractual relationship between Us and you from its beginning, may occur for the reasons and methods specified in this article, or in other provisions of the Conditions, in which the possibility of withdrawal is explicitly stated.
  • If you are a consumer, ie a person purchasing the Goods outside the scope of your business, you have the right to withdraw from the Contract without giving a reason within 14 days from the date of delivery of the Goods in accordance with the provisions of §1829 of the Civil Code. In the event that we have concluded an Agreement, the subject of which is several types of Goods or delivery of several parts of the Goods, this period begins to run on the day of delivery of the last part of the Goods, and in the event that we have entered into an Agreement under which we will deliver the Goods to you regularly and repeatedly. , begins on the day of delivery of the first delivery. You may withdraw from the Agreement in any provable manner (in particular by sending an e-mail or letter to our addresses listed under Our identification data). To withdraw, you can also use the sample form provided by Our side, which forms Annex No. 2 to the Conditions.
  • However, even as a consumer, you may not withdraw from the Contract in cases where the subject of the Contract is:
   1. Goods, the Price of which depends on fluctuations in the financial market independently of Our will and may occur during the period for withdrawal from the Contract;
   2. Goods that have been modified according to your wishes or for your person;
   3. delivery of digital content, if it was not delivered on a tangible medium and was delivered with your prior express consent before the expiration of the withdrawal period and We have informed you that you do not have the right to withdraw from the Contract.
  • Withdrawal period according to Art.2The Terms and Conditions shall be deemed to be complied with if you send us a notice that you withdraw from the Agreement during the course of the Terms and Conditions.
  • In the event of withdrawal from the Agreement, the Price will be returned to you within 14 days from the effective date of withdrawal to the account from which it was credited, or to the account selected withdrawal from the Agreement. However, the amount will not be refunded until you return the Goods to Us or prove that it has been sent back to Us. Please return the goods to us clean, if possible including the original packaging.
  • In case of withdrawal from the Contract according to Art.2Under the conditions, you are obliged to send the Goods to Us within 14 days of withdrawal and you bear the costs associated with returning the goods to Us. On the contrary, you are entitled to a refund of the Transport Price, but only in the amount ofcorresponding to the cheapest offered method of delivery of the Goods, which we offered for the delivery of the Goods. In the event of withdrawal due to the fact that We violate the concluded Contract, we also pay the costs associated with returning the goods to Us, but again only up to the price of transport corresponding to the cheapest offered method of delivery, which we offered when delivering the Goods.
  • You are liable to us for damage in cases where the Goods will be damaged as a result of your handling of them in a way other than the need to handle them with regard to its nature and properties. In such a case, we will bill you for the damage caused after the Goods are returned to Us and the due amount is 14 days. In the event that we have not yet returned the Price to you, we are entitled to set off the receivable due to costs against your receivable for the refund of the Price.
  • We are entitled to withdraw from the Contract at any time before we deliver the Goods to you, if there are objective reasons why it is not possible to deliver the Goods (especially reasons on the part of third parties or reasons based on the nature of the Goods), even before the expiration of the period specified in Art.9. Terms. We may also withdraw from the Agreement if it is clear that you have provided intentionally incorrect information in the Order. If you purchase goods within the scope of your business, ie as an entrepreneur, we are entitled to withdraw from the Contract at any time, even without giving a reason.
 2. Dispute resolution with consumers
  • In relation to buyers, we are not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. e) of the Civil Code.
  • We handle consumer complaints via e-mailinfo@matkniv.com.We will send information about the settlement of the complaint to the buyer's e-mail address.
  • The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Company Identification Number: 000 20 869, Internet address:http://www.coi.cz. Online dispute resolution platform located athttp://ec.europa.eu/consumers/odrit can be used in resolving disputes between the seller and the buyer, who is a consumer, from a purchase contract concluded by electronic means.
  • European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address:http://www.evropskyspotrebitel.czis the contact point for Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC ( Regulation on the settlement of consumer disputes online).
 3. Final Provisions
  • If our and your legal relationship contains an international element (for example, we will send goods outside the territory of the Czech Republic), the relationship will always be governed by the law of the Czech Republic. However, if you are a consumer, this agreement does not affect your legal rights.
  • We will deliver all written correspondence to you by e-mail. Our e-mail address is listed next to our identification data. We will deliver correspondence to your e-mail address specified in the Agreement, in the User Account or through which you contacted us.
  • The contract can only be changed on the basis of our written agreement. However, we are entitled to amend these Terms, but this change will not affect the Contracts already concluded, but only the Contracts that will be concluded after the effective date of this change. or on the basis of the Contract, we are to deliver the Goods to you regularly and repeatedly. We will send you information about the change to your e-mail address at least 14 days before the change takes effect. If we do not receive a notice of the concluded Contract for regular and repeated deliveries of the Goods from you within 14 days of sending the information about the change, the new conditions become part of our Contract and apply to the next delivery of the Goods following the change effective. The notice period if you give notice is 2 months.
  • In case of force majeure or unforeseeable events (natural disaster, pandemic, operational failures, subcontractors' failures, etc.), we are not liable for damage caused by or in connection with force majeure, and if the force majeure lasts for more than 10 days, you and you have the right to withdraw from the Agreement.
  • A sample form for complaints and a sample form for withdrawal from the Contract are attached to the Conditions.
  • The Agreement, including the Conditions, is archived in electronic form at Us, but is not accessible to you. However, you will always receive these Terms and Conditions and the Order confirmation with a summary of the Order by e-mail and you will therefore always have access to the Agreement even without our cooperation. We recommend that you always save the Order confirmation and the Conditions.
  • These Conditions take effect on 21.6.2022.


 

Annex No. 1 - Complaint form

Addressee:            [TO BE COMPLETED].

Making a complaint

Date of conclusion of the Contract:

 

Name and surname:

 

Address:

 

Email address:

 

Goods that are claimed:

 

Description of defects Goods:

 

Proposed method for settling a complaint, or stating the bank account number to provide a discount:

 

At the same time, I request the issuance of a confirmation of the claim stating when I exercised this right, what the content of the claim is, together with my claim, including the date and method of handling the claim.

 

Date:

Signature:

Annex No. 2 - Form for withdrawal from the Contract

Addressee:            [TO BE COMPLETED].

I hereby declare that I am withdrawing from the Agreement:

Date of conclusion of the Contract:

 

Name and surname:

 

Address:

 

Email address:

 

Specification of the Goods covered by the Contract:

 

Method for returning the received funds, or stating the bank account number:

 

 

If the buyer is a consumer, he has the right if he ordered the goods through the company's e-shop[TO BE COMPLETED](The “Company”) or other means of distance communication, except as provided in Section 1837 of Act no. No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, withdraw from the already concluded purchase contract within 14 days of receipt of the goods, without giving a reason and without any sanction. The buyer will notify the Company of this withdrawal in writing to the Company's business address or electronically to the e-mail specified on the sample form.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, he shall send or hand over to the Company without undue delay, no later than within 14 days of the withdrawal from the purchase contract, the goods he has received from it.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, the Company will return to him without undue delay, no later than within 14 days of withdrawal from the purchase contract, all funds (purchase price of the delivered goods), including delivery costs. accepted the contract in the same way. If the buyer has chosen other than the cheapest method of delivery of goods offered by the Company, the Company will reimburse the buyer the cost of delivery of goods only in the amount corresponding to the cheapest offered method of delivery of goods. The Company is not obliged to return the received funds to the Buyer before the Buyer hands over the goods or proves that he has sent the goods to the Company.

 

Date:

Signature:

Back shopping